میلاد نبی اکره ( ص ) بر همه مبارک باد

میلاد نبی اکرم بر شما وخانواده محترم مبارک باد

Emran Talebi

---

Inline image 1
 
 
 
حضرت محمد مصطفی دشمن نادانی بود. نادانی را ریشه دردهای بشر می دانست. کسانی به مبارزه با او برخاستند که دزدان شب رو بودند و از تاریکی جهالت، سودها می بردند و نگران تابش نور بودند. مصطفی دشمن اسارت انسان بود، اسارت انسان در زنجیر بتان و بت داران. او همه انسان ها را برابر می دانست و هرگز نمی پذیرفت گروهی بالاتر بنشینند و بر گروهی دیگر سلطه یابند. مصطفی هم نشین ضعیفان بود.
 Inline image 9
مصطفی خودش را پنهان می کرد و خدا را به همه نشان می داد. بر لب او این آیات بود که من هم بشری مانند شما هستم.هرگز نخواست که برای او امتیازی نسبت به دیگران قرار دهند بلکه دوست داشت همانگونه باشد که همه مردم هستند و در میان آنها ناپیدا باشد. او می گفت با من آن گونه سخن نگویید که با زورگویان و قلدران سخن می گویند. برای ایثار و گذشتن و بخشیدنِ آنچه در اختیارش بود از همه جلوتر بود. هرگز برای خودش چیزی نمی خواست.
او در تکبیر، خدایش بود و خود، سر بر خاک می گذاشت و به وضوح خضوع و خشوع و بندگی اش را در همه رفتارش نشان می داد. کینه و کدورتی از هیچکس به دل نداشت و این بود که روز به روز بر دوستانش افزوده می شد و دل دشمنانش نیز بسوی او معطوف می شد. مصطفی نرم بود، خشن نبود، برای همه آیه رحمت بود. مصطفی خوش خلق بود. همه بآسانی در کنارش می نشستند. از کسانی که دامن از دیگران برمی چیدند و خود را بالاتر و ممتاز می دیدند بیزار بود. مصطفی دل ها را یکی کرد. جدایی ها را برداشت. دشمنی ها را به آب مهر شست. مصطفی مهربان بود.
 Inline image 1
مصطفی از شفقتی که با خلق داشت معجزه ای نشان نداد که حجت تمام شود و قومش هلاک شوند. معجزه او آیه آیه قرآن بود، تا دل ها را بیدار کند و بسوی خود مجذوب کند و راه بگشاید و دره های سقوط را از نظرها دور کند.
 او یتیمی بود که یتیمان را خوب می شناخت و درک می کرد. امین حق و خلق بود. هم خلق گوهرهایشان را نزد او به امانت می گذاشتند، و هم حق گوهر وحی را به او سپرد تا به مردمان برساند. طبیبی بود که همه بیمارانش را می خواست. از دست دادن یکی از آنها هم بر او گران بود. بزرگ بود، آنقدر بزرگ که هیچکس از شمول رحمت و شفقت او بیرون نبود. امیری بود که فتوحات او نه سرزمین ها که دل ها بود. آنقدر مهربان بود که حتی دلش برای آن یهودی که خاکستر بر سرش می ریخت تنگ شد، و شنیدن خبر بیماریِ وی نگرانش کرد. مصطفی یکی یکی بر بالین بیمارانش حاضر می شد و به مهر، نبض می گرفت و قطره قطره شهد شفا در کامشان می ریخت.
 Inline image 2
خورشید مصطفی که طالع شد دل دشمنان لبریز از مهر به یکدیگر شد و برادری ها استوار گشت و پیمان ها بسته شد. او را از خانه و شهرش بیرون کردند، اما او بسوی آنها بازگشت و آنها را در آغوش کشید و دست رحمت بسوی آنها دراز کرد. هرچند زبان ها بین مصطفی و دل ها نشسته بود اما او دل ها را می شناخت و نهان از زبان ها با دل ها سخن ها داشت و غلبه با دل ها بود. این فتح الفتوح مصطفی بود.
 Inline image 4
میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی بر شما مبارک باد
 Inline image 3
پیشانی خویش به درگاه حضرت منّان می ساییم، بدان خاطر که بر ما کرامت نمود و برترین و آخرینِ پیامبران را بر ما فرستاد. ما را بر دین حضرت رحمهٌ للعالمین، و بر خمیر مایه ای از محبت فرزندان و اهلبیتش متولد ساخت.
 Inline image 2


 

/ 0 نظر / 43 بازدید