بسمه تعالي

بالاخره جندين ماه طول كشيد تا مشكلات فني سايت سرويس دهنده برطرف شود تا من بتوانم مطالب جديد خود را بنكارش در أورم دنياي مجازي اينترنت اين مشكلات را هم دارد 

قصد دارم از  مسله اتمي ايران و همجنين وضعيت داخلي كشورمان نكات و تحليهاي خود را بيان كنم و خود را در معرض افكار و نظرات دوستان قرار دهم تا از اين مجال بر بضاعت فكري و ذهني خود نيز بيافزايم 

نظرات داهيانه و مشفقان شما دوستان عزيز من را در اين راه مساعدت خواهد نمود و من نيز اين نكات را طوطيا و سرمه جشمان خود قرار خواهم داد

/ 0 نظر / 13 بازدید